Služby

Služby

Kompletnú dodávku a montáž elektrických zariadení vrátane projektovej dokumentácie, funkčných skúšok a východiskových revíznych správ v rozsahu:

 • Vstupné a podružné trafostanice 22/0,4 kV, 6/0,4 kV s použitím olejových alebo suchých transformátorov
 • Káblove rozvodne 6, 22 kV, 500 MVA, 1 systém prípojníc
 • Káblove rozvodne 6, 22 kV, 750 MVA, 2 systémy prípojníc
 • Skriňové rozvodne 6, 12, 22 kV
 • Dozorne trafostaníc
 • Motorické inštalácie technologických celkov
 • Svetelné inštalácie a bleskozvody priemyselných hál a objektov
 • Inštalácie do prostredia s nebezpečím požiaru a výbuchu
 • Vonkajšie kábelové rozvody
 • Napájacie rozvody silnoprúdu
 • Vonkajšie osvetlenie
 • Montáž všetkých druhov rozvádzačov VN a NN
 • Montáž ovládacích pultov a ich uvedenie do prevádzky
 • Vonkajšie slaboprúdové kábelové rozvody
 • EPS (protipožiarna signalizácia)
 • Motorické inštalácie ucelených technologických a energetických celkov ovládaných riadiacimi počítačmi
 • Opravy, údržba a servis uvedených elektrických zariadení

Špecifické služby si u nás môžete objednať tiež jednotlivo na našich kontaktoch alebo osobne v sídle firmy a po vzájomnej dohode Vám radi vyhovieme.