References 2008

References 2008

BEKAERT SLOVAKIA s.r.o., Sládkovičovo

 • Montáž bleskozvodu
 • Montáž napájacích káblov
 • Montáž bussbarov, rozvádzač pre čerpadlá
 • Elektroinštalácia strojov GEMINI
 • Napojenie strojov
 • Inštalácia ventilátorov, zásuvky pre zvádračky
 • Modifikácia osvetlenia
 • Inštalácia strojov NDE+MOT
 • Demontáž a montáž Over-Control
 • Inštalácia strojov NDE+MOT – inšt.ventilátorov
 • Inštalácia strojov BF ROW
 • Elektroinštalácia BF strojov
 • Inštalácia NDE ROW – bussbar
 • Premiestnenie osvetlenia
 • Úprava osvetlenia v MC a AB 2
 • BF ROW 1D a 2D-filtrácia
 • NDE ROW 4A-napajacie káble
 • El. osvetlenie , bleskozvod
 • Frekvenčný menič pre filtráciu
 • Inštalácia svetla na plošinách
 • Inštalácia strojov MOT+UUSW
 • Odvíjačka-napojenie 2 ks a zas.skrine
 • Odvíjačka-napojenie ODS 2ks a žeriavu
 • Prekládka káblov AB 1
 • Dodávka transformátora 1 TR 10
 • Napojenie požiarných klapiek Bul
 • Napojenie strojov KT z 1RH 9
 • Oprava VN 22kV kabelovej koncovky pre 1 TR05
 • Dodávka materiálu a elektromontážne práce
 • Odstránenie nedostatkov z revízie Bul
 • Napojenie strojov SZT
 • Oprava bussbaru  na BFM
 • Výmena hlavného ističa na AIRCO 2
 • Prekablovanie strojov KG,premiestnenie odvíjačiek
 • Napojenie bussbaru z 1 RH 4
 • Dodávka a montáž rozvádzača 1 RH10
 • Napojenie strojov NDE+MOT ROW 3C z 1 RH8
 • Prípojka VN pre trafo TR10
 • Zosilnenie káblov žlabu na BFM
 • Kabeláž  a rúrkovanie po stroji NDE+MOT
 • Osvetlenie pre stroje NDE+MOT,montáž transformátora
 • Prepojenie bussbarov strojov BFM z 1RH10
 • Dodávka VN rozvádzača SM6
 • Dodávka bussbaru  250A s príslušenstvom pre stroje Bull
 • Inštalovanie odpalovačiek na Bull
 • Presun svetelnej signalizácie pre SW
 • Dodávka transformatorov TRIHAL a prevod.transformatorov 400/5/5A
 • Napojenie ventilátora pre stroj NDE+MOT
 • Kabeláž a rúrkovanie po stroji NDE+MOT
 • Hlavný rozvádzač 1 RH11
 • Prípojka VN pre trafo TR 11
 • Predĺženie osvetlenia, premiestnenie strojov DOH,MOT,VUSW
 • Napojenie požiarných klapiek strojov Bull
 • Elektroinštalácia filtrácie strojov Bull
 • Zapojenie odpalovačiek strojov Bull
 • Inštalácia KGC
 • Napojenie počítač. terminálu  na Gemini
 • Montáž zásuvk.stlpov, pripojenie zásuvkových skriň na údržbe
 • Dodávka hlavného rozvádzača 1 RH 12
 • Úprava strojov GEMINI pre ADC
 • Rekonštrukcia AB 1, prípojka na VN, osvetlenie nad strojmi
 • Zapojenie odpalovačiek strojov
 • Napojenie strojov Bull z 1 RH 10
 • Bussbar pre stroje, napojenie, kabeláž a rúrkovanie po stroji Bull
 • Napojenie XIN pre 6-vakuových Bullov
 • Mechanický zákryt pre KGC
 • Napojenie terminálov a montáž zásuviek
 • Napojenie strojov SZT
 • Napojenie bussbaru z rozvádzača,napojenie strojov NDB+MOT

BEKAERT   Hlohovec  a.s.   HLOHOVEC

 • Demontážne práce vo výrobnej hale P 3
 • Dodávka a montáž bleskozvodu


MONDI Business Paper SCP a.s., Ružomberok

 • Preložka osvetlenia-vstup 1
 • Výmena káblovej trasy a roštov
 • Oprava el.vykurovania CMS, montáž
 • Reg.pohon 38-P-292-elektromontáž
 • Oprava protipožiar.upcháviek MCC 2-2,MCC 5-16, MCC 1-3


MONDI Ružomberok a.s. ,Tatranská cesta Ružomberok

 • Elektromont.práce a dodávky materiálu
 • Oprava elektrorozvodov vo velíne PS 6
 • Výmena el.motora zmieš. Čerpadla na PS 1
 • Ovládanie rozvlákňovača vv 36 z riadiaceho systému
 • Prevedené práce na 6 PS
 • Oprava elektroinštalácie skladu UZPA
 • Oprava silového napojenia výťahu skladu UZPA na PS1
 • Oprava el. kaleláže k čerpadlu kondenzu S4
 • Elektromontážné práce na 6 PS
 • Oprava čerpadla filtratovej vody s frekvenčným meničom
 • Oprava el . kabeláže k čerpadlu WWII PS1
 • Oprava audiosystému do skladu hot.výroby na PS 1
 • Montáž elektrokabeláže pre napojenie pohonu lankového zavádzania
 • Dodávka elektročasti-silnoprúd-ohrev papierovej dráhy
 • Elektromontážné práce na PS 1
 • Oprava el. motora čerpadla z nádržky 160 m na PS 1
 • Montážne práce na PS 1
 • Výmena svietidiel PSPS 2361 2×36 W IP 65
 • Elektromontážne práce na PS 1
 • Výmena svietidiel  PSPS
 • Elektromontážne práce a dodávky materiálu na PS 1
 • Elektromontážne práce na PS 1
 • Oprava osvetlenia skladu PS 1
 • Elektromontážne práce na PS 1
 • Oprava osvetlenia skladu hotovej výroby
 • Dodávka svietidiel žiarivkových 181

MAHLE Engine Components Slovakia  s.r.o. Dolný Kubín

 • Dodávka elektromont. materiálu
 • Prepojenie kábelu 22 kV na energomoste
 • Dodávka materiálu na opravy
 • Zhotovenie projektu skut. stavu 22 kV linky č.1359 do HT1


MEANDER  PARK  s.r.o.  Dolný Kubín

 • Práce a dodávky materiálu. MEANDER PARK Oravice


KaH KINETIC a.s., Slovenská Lupča

 • Elektromont. práce na stavbe ČOV L.Mikuláš
 • Rekonštrukcia  VN 2
 • Elektromontážne práce – SKV Dúbrava
 • Rekonštrukcia –úravňa vody
 • Elektroinšt. práce a dodávka materiálu
 • Rekonštrukcia strojného spracovania – Kogenerácia
 • Oprava VN-ČOV Prievidza
 • Oprava plynového hospodárstva –ČOV Brezno
 • Zahustenie a odvodnenie – ČOV B.Bystrica
 • Dodávka a montáž bleskozvodu
 • Dodávka a montáž – ČOV Brezno
 • Dodávka a montáž –práce naviac

VODÁRENSKA  SPOLOČNOSŤ a.s. Ružomberok

 • Elektromontážne práce


ELEKTRO A SPOL, D.K.   s.r.o.  Dolný Kubín

 • Výroba rozvádzača  – ELTEK- L.Hrádok

EUROCONS, a.s.  Bratislava

 • Demontáž elektroinštalácie-Drevona  Zl.Moravce
 • Elektrická inštalácia –rekonštrukcia objektu  Z.M.
 • Elektrická inštalácia , bleskozvod
 • Rekonštrukcia objektu  Zl.Moravce
 • Elektroinštalácia –práce naviac – Zl.Moravce
 • Štruktúrovaná kábeláž  – Zl.Moravce
 • Požiarno-evakuačný rozhlas – Zl. Moravce
 • Elektrická požiarna signalizácia

INGETEAM  a.s.  –  OSTRAVA –Pustkovec

 • Prevedenie elektromont.prác – Ps 1 Mondi

PROPERTY  HOLDING  a.s.  Bratislava

 • Realizácia prípojky pre výstavbu „Apartmany Chopok“

DREVONA  SERVIS  s.r.o. Bratislava

 • Elektromontážne práce – Drevona Rača
 • Elektrická inštalácia –Drevona Rača
 • Projektová dokumentácia na stavbu DEVONA Rača
 • Zníženie MRK z 3Fx600A na 3Fx100A

PILEX  s.r.o.  Ružomberok

 • Oprava elektr. osvetlenia v skladoch

OBECNÝ  ÚRAD  Pucov

 • Vonkajšie osvetlenie, osvetlenie schodiska, hokejového ihriska

QUADRIQ  a.s. Liptovský Mikuláš

 • Rozvody, umelé osvetlenie pre ELTEK  L. Hrádok
 • Realizácia silnoprúdu  pre ELTEK
 • Vonkajšie osvetlenie,vrátnica a prip.NN,umelé osvet.-ochrana pred bleskom
 • Osvetlenie svetlíkov a SO12 NN rozvody – ELTEK
 • Napojenie motorického pohonu a tepelných ohrievačov clon vrát
 • Elektromontážne práce a dodávky materiálu
 • Doplnenie elektroinštalácie pod prístreškom a v SO 02
 • Montážne práce a dodávky materiálu – NERA  L.Hrádok
 • Napojenie technologických zariadení, preloženie ovládania osvetlenia
 • Ističové skrinky a výplňou pre 48 V rozvod
 • Rekonštrukcia osvetlenia skladu – ELTEK
 • Napojenie skúšobných pracoviska a zásuvkových skríň, výmena ističov
 • Elektroinštalácia – Záhorovňa + Nera
 • Napojenie hl. rozvádzača haly zo skrine RIS – ELTEK
 • Montážne práce a dodávky materiálu – ELTEK
 • Elektroinštalácia – NERA
 • Elektroinštalácia – ELTEK
 • Dodávka a montáž elektroinštalácie – NERA
 • Úprava napojenia v rozvádzači HR 1 – HR 2  ELTEK
 • Dodávka skríň pre rozvod, servisné práce
 • NOBEL Automotive Slovakia  s.r.o. Dolný Kubín
 • Úprava zberníc v hlavnom rozvádzači HR
 • Doplnenie osvetlenia nad strojmi
 • Osvetlenie a zásuvkové rozvody pracoviska DV6-prístavba haly M11
 • Preloženie osvetlenia FIREWALL – Hala M11
 • Osvetlenia pracoviska HOT AIR TUNNEL FAC – 5
 • Dovyzbrojenie rozvádzača M11-RHM
 • El. napojenie kompresorovej stanice
 • El.napojenie FAC  5,napojenie ventilátora k FAC 5
 • Dodávka „U“ žlab Betterman MKS 610FS
 • Elektromontážne práce a dodávky materiálu
 • Dodávka „ U „ žlab Betterman MKS 610 FS
 • Osvetlenie nad strojmi, napojenie strojov
 • Príprava zásuvkových rozvodov 230V
 • Provizóne napoj. admin. budovy počas CZO
 • Termovízne meranie rozvádzačov
 • Elektroinštaláčné práce v prístavbe haly M 11
 • Elektroinštaláčne práce na linke X 95


DREVONA  Slovakia  s.r.o.  Bratislava

 • Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Osvetlenie výťahov v sklade
 • Provizórne napojenie  na el.energiu- DREVONA B.B.
 • Oprava umelého osvetlenia a vnút.sinoprúd. rozvodov – Pradiareň
 • Elektromontážne práce podla pril. špecifikácie
 • NN prípojka pre objekt Pradiareň

FONTANA  a.s.  Dolný Kubín

 • Doplnenie kábelu na prívod k rozvádzaču RH, napojenie stroja
 • Prepojenie a doplnenie rozvádzača HRM

PILEX  s.r.o.  Ružomberok

 • Revízne správy na elektro+bleskozvody budovy Pilex

J P V K SROS  spol.  s.r.o. Dolný Kubín

 • Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody – FATRAPARK 2
 • Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, el.kúrenie
 • Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, el. kúrenie, prípojka NN
 • Práce a dodávky materiálu – slaboprúd  FATRAPARK
 • Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody ,el. kúrenie
 • Štruktúrovaná kabeláž, televízne rozvody – FATRAPARK
 • Umelé osvetl. a vnút. silnoprúd. rozvody, el. kúrenie FATRAPARK
 • Umelé osvet. a vnút. silnoprúd. rozvody-pridané podlažie ,bleskozvod
 • Práce naviac – Polyfunkčný dom Habovka

STROJSROS  s.r.o.  Dolný Kubín

 • Dodávka materiálu a montážne práce – prístavby šatní a kancelárii

MS – STAV  s.r.o.  Dolný Kubín

 • Elektromontážne práce a dodávka materiálu objekt SO -02 výrobná hala
 • Dodávka a montáž bleskozvodov a 1. odb.prehliadka

ELEKTRO A SPOL, spol. s.r.o.  Ružomberok

 • Prevedenie revíznych prác 1-6/2008

SMARTCONTROL,  s.r.o.  Žilina

 • Dodávka vykurovacia rohož, termostat

ECOCENTRUM  SK,  s.r.o.   Klin

 • Dodávka a montáž materiálu

ZINCATURA  BRESCIANA  SRL  – Italia

 • Prípojka NN rozvádzača – FONTANA

Comments are closed.